Statut MZChWE

STATUT

MIĘDZYNARODOWEGO ZGROMADZENIA CHRZEŚCIJAN WIARY EWANGELICZNEJ (MZChWE)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1 Międzynarodowe Zgromadzenie chrześcijan wiary ewangelicznej (dalej Zgromadzenie) jest organizacją religijną, stworzoną na podstawie dobrowolnego połączenia związków wyznaniowych chrześcijan wiary ewangelicznej (dalej – ChWE) poszczególnych państw w celu rozwoju i koordynacji wspólnej posługi

i rozpowszechniania Ewangelii w świecie.

1.2 Wyznanie wiary Zgromadzenia opiera się na Biblii (kanonicznych księgach Starego i Nowego Testamentu). Zgromadzenie wyznaje wiarę w Jedynego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach – Ojcu, Synu i Duchu Świętym, konieczność narodzenia się na nowo dla zbawienia, chrzest wodny w wierze poprzez całkowite zanurzenie w wodzie i chrzest w Duchu Świętym ze znakiem innych języków, a także działanie wszystkich darów Ducha Świętego we współczesnym Kościele.

1.3 Obszar działalności Zgromadzenia -to obszar działalności krajowych związków wyznaniowych ChWE, które wchodzą w jego skład.

1.4 Od momentu nabycia prawnego statusu, Zgromadzenie ma pieczęcie, blankiety firmowe z nazwą i logo, zatwierdzone przez Komitet Zgromadzenia. Może mieć odrębną własność, otwierać rachunki bankowe w sposób określony przez prawo.

1.5 Zgromadzenie ma wszystkie uprawnienia osoby prawnej w kraju, w którym jest zarejestrowane i działa zgodnie z prawem tego kraju.

1.6 Adres siedziby Zgromadzenia:

II. CELE I ZADANIA, PODSTAWOWE FORMY DZIAŁALNOŚCI.

2.1 Zgromadzenie działa zgodnie z zasadą równych praw i samostanowienia wchodzących w jego skład krajowych związków wyznaniowych ChWE. W swojej działalności Zgromadzenie nie realizuje celów politycznych.

2.2 Głównym celem Zgromadzenia jest koordynacja działań krajowych związków wyznaniowych, wchodzących w jego skład, umocnienie i rozwój stosunków pomiędzy nimi, troska o jedność Kościoła i czystości nauki ChWE, ochrona praw religijnych

i wolności wierzących, szkolenie duchownych w lokalnych kościołach

i rozpowszechnianie Ewangelii.

2.3 Dla osiągnięcia celów Zgromadzenie może:

2.3.1 Stwarzać Komisje do opracowania praktycznych instrukcji i materiałów

w różnych zakresach działalności Zgromadzenia;

2.3.2. Ustanawiać szkoły teologiczne dla szkoleń i rozwoju zawodowego duchownych i nauczycieli tak dla członków Zgromadzenia, jak i dla innych kościołów poza Zgromadzeniem;

2.3.3. Mieć jedno Centrum Metodyczne tłumaczeń i publikacji teologicznej naukowej i szkoleniowej literatury, dla opracowania i rozwoju wspólnych programów edukacyjnych;

2.3.4. Pomagać w rozwiązywaniu konfliktów między różnymi związkami religijnymi

i organizacjami, jak również w stosunkach z organizacjami rządowymi;

2.3.5. Ustanawiać środki masowego przekazu;

2.3.6. Produkować, eksportować i importować literaturę religijną i przedmioty kultu religijnego;

2.3.7. Stwarzać organizacji misyjne;

2.3.8. Wchodzić do międzynarodowych chrześcijańskich organizacji, cele i zadania których nie kolidują z działalnością Zgromadzenia. Przy tym, Zgromadzenie utrzymuje niezależność, tożsamość religijną i wyznanie wiary;

2.3.9. Reprezentować interesy wchodzących w skład Zgromadzenia związków wyznaniowych przed międzynarodowymi, państwowymi, publicznymi i innymi urzędami i organizacjami;

2.3.10. Wykonywać wszystkie niezbędne czynności na rzecz ochrony praw religijnych i wolności wiernych, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i normami prawa międzynarodowego.

III. PROCEDURA POWSTANIA, STRUKTURA I ORGANY ZARZĄDZANIA.

3.1 Wstąpienie i opuszczenie Zgromadzenia:

3.1.1. Aby wstąpić do Zgromadzenia, do jego Komitetu związek wyznaniowy ChWE kieruje oświadczenie z aplikacją swego wyznania wiary, statutu i protokołu posiedzenia zarządzającego organu, na którym była przyjęta decyzja o wstąpieniu;

3.1.2. Decyzję w sprawie przyjęcia do Zgromadzenia podejmuje się na posiedzeniu Komitetu, za zgodą wszystkich jej członków;

3.1.3. Aby opuścić Zgromadzenie, do Komitetu należy złożyć pisemne oświadczenie oraz protokół z posiedzenia organu zarządzającego danego związku wyznaniowego,

w którym podjęto decyzję o wycofaniu się ze Zgromadzenia;

3.1.4. Z powodu złamania Statutu i Wyznania Wiary Zgromadzenia, długoterminowego braku uczestnictwa w pracy Zgromadzenia, Zgromadzenie zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub jednostronnego wykluczenia ze swojego składu związku wyznaniowego.

3.2 Najwyższym organem zarządzania Zgromadzeniem jest Konferencja upoważnionych przedstawicieli wchodzących w jej skład związków wyznaniowych.

3.3 Konferencja Zgromadzenia zbiera się raz na dwa lata. Niekolejna Konferencja zbiera się z decyzji Komitetu za zgodą nie mniej niż dwóch trzecich głosów jego członków. Program Konferencji, miejsce jej prowadzenia, zasady, określane są przez Komitet Zgromadzenia.

3.4. Konferencja:

3.4.1. Określa główne kierunki działalności Zgromadzenia;

3.4.2. Przyjmuje Statut Zgromadzenia i Podstawy Wyznania Wiary, w razie konieczności, wnosi zmiany i uzupełnienia;

3.4.3. Zatwierdza skład Komitetu Zgromadzenia;

3.4.4. Wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Zgromadzenia

3.4.5. Decyduje o dołączeniu do innych stowarzyszeń chrześcijańskich;

3.4.6. Wybiera, w przypadkach konieczności, Komisję Rewizyjną;

3.4.7. Wysłuchuje informacji Komitetu i Komisji Rewizyjnej, podejmuje decyzje

w tej sprawie.

3.4.8. Podejmuje decyzje w sprawie rozwiązania Zgromadzenia;

3.5. Konferencję uważa się za prawomocną w przypadku udziału w jej pracach przedstawicieli co najmniej 2 / 3 członków Zgromadzenia.

3.6 Przyjęcie Statutu, podstaw wyznań wiary, wniesienie do nich uzupełnień i zmian, wybór Prezesa, a także podjęcie decyzji o rozwiązaniu Zgromadzenia wymagają zgody kwalifikowanej większości głosów (głosowanie 2 / 3 obecnych członków związków wyznaniowych). W innych przypadkach decyzja jest podejmowana zwykłą większością głosów. Procedura głosowania jest określona przez Konferencję.

3.7 W okresie między Konferencjami, działalnością Zgromadzenia kieruje Komitet. Komitet składa się z przewodniczących krajowych związków wyznaniowych ChWE, wchodzących w skład Zgromadzenia, jak również przedstawicieli władz tych związków, liczba których z każdej grupy jest określona przez Konferencję. Komitet prowadzi posiedzenia (spotyka się) w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz

w roku.

3.8 Komitet Zgromadzenia:

3.8.1. Wysłuchuje informacji Prezesa i członków Komitetu, rozpatruje wnioski, pytania i kwestie, otrzymane przez Komitet od członków Zgromadzenia i innych organizacji;

3.8.2. Podejmuje decyzje o przyjęciu nowych członków do Zgromadzenia

i wykluczeniu z niego;

3.8.3. Rozpatruje i zatwierdza kosztorysy, budżet, w przypadku konieczności, określa listę pracowników Zgromadzenia, ustala wynagrodzenia dla pracowników;

3.8.4. Rozwiązuje bieżące problemy Zgromadzenia.

3.9 Prezes:

3.9.1. Jest wybierany przez Konferencję na okres dwóch lat spośród obecnych lub byłych przewodniczących krajowych związków wyznaniowych. Prezes może być wybrany ponownie na kolejną kadencję. Prezes wybiera się, zasadniczo,

w głosowaniu tajnym.

3.9.2. Organizuje wykonanie decyzji Konferencji i Komitetu Zgromadzenia;

3.9.3. Posiada wszystkie prawa i obowiązki osoby prawnej, w tym:

3.9.3.1. Jest zarządzającym środków finansowych i mienia Zgromadzenia

w wysokości, określonej przez Komitet;

3.9.3.2. Bez pełnomocnictwa reprezentuje interesy Zgromadzenia przed państwowymi, religijnymi, rządowymi i innymi organizacjami;

3.9.3.3. Określa obowiązki swoich asystentów;

3.9.3.4. Rekrutuje i zwalnia pracowników Zgromadzenia;

3.9.3.5. Wraz z wiceprezesem Komisji organizuje działalność Komitetu

i przewodniczy na posiedzeniach;

3.9.3.6. Wykonuje inne funkcji stanowiska w zakresie swojej kompetencji.

3.10. Wiceprezes:

3.10.1. Jest wybierany przez Konferencję Zgromadzenia na okres dwóch lat spośród przewodniczących krajowych związków wyznaniowych ChWE, na zasadzie pierwszeństwa każdego związku, wchodzącego w skład Zgromadzenia.

3.10.2. Pomaga Prezesowi Zgromadzenia;

3.10.3. Pełni obowiązki Prezesa podczas jego nieobecności.

11.3 Sekretarz Zgromadzenia:

3.11.1. Jest wybierany przez Konferencję Zgromadzenia na okres dwóch lat.

3.11.2. Prowadzi korespondencję, rejestrację i archiwizację dokumentów Zgromadzenia.

3.11.3. Jest bezpośrednim asystentem Prezesa w sprawach bieżących.

3.11.4. Prowadzi rachunkowość finansową.

IV. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I GOSPODARCZA.

4.1. Zgromadzenie może posiadać ruchomości i nieruchomości, pieniądze, papiery wartościowe, itp., niezbędne do prowadzenia statutowej działalności.

4.2. Środki finansowe i mienie Zgromadzenia powstają z dobrowolnych składek

i darowizn od osób fizycznych i prawnych, innych dochodów, które nie są sprzeczne

z ustawodawstwem krajów, w których zarejestrowane jest Zgromadzenie.

4.3. Zgromadzenie ma prawo do nabytego lub utworzonego z własnych środków, przekazanego przez osoby fizyczne lub osoby prawne lub przekazane przez państwo majątku.

4.4. Zgromadzenie może korzystać dla swoich potrzeb z budynków i innego mienia, zapewnionego w warunkach umów z osobami fizycznymi i prawnymi.

V. ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI.

5.1. Zgromadzenie kończy swoją działalność przez decyzję Konferencji, przyjętą kwalifikowaną większością głosów.

5.2. Po zakończeniu działalności Zgromadzenia, majątek, pożyczony lub przekazany do użytku, wraca się do swoich właścicieli. Własne mienie, po rozliczeniu

z wierzycielami, decyzją Komitetu Zgromadzenia jest podzielone między wchodzącymi w skład Zgromadzenia Krajowymi Związkami Wyznaniowymi ChWE.