Agendy

§ 35.

1. Agendy są kościelnymi jednostkami organizacyjnymi, posiadającymi osobowość prawną, tworzonymi w formach przewidzianych przez prawo, powołanymi do prowadzenia działalności społecznie użytecznej, o której mowa w § 5 ust. 2 i § 27 ust. 2 statutu.
2. Agenda posiada nazwę własną, określoną w uchwale o utworzeniu agendy.
3. Agendy tworzy, znosi i przekształca Kancelaria Kościoła lub Rada Zboru, z zastrzeżeniem postanowień § 28 ust. 4 statutu.
4. Terenem działania agendy jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone, w uchwale o utworzeniu agendy.
5. Agenda może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z miejscowym prawem.
6. Siedzibą agendy jest miejscowość, określona w uchwale o utworzeniu agendy.
7. Likwidatorem agendy jest ostatni dyrektor, chyba że uchwała o zniesieniu agendy stanowi inaczej.

§ 36.

Do zadań agendy należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności ewangelicznej, charytatywno-opiekuńczej, oświatowo-wychowawczej, kulturalnej, sportowej;
2) wydawanie prasy, książek, druków, kolportaż prasy;
3) tworzenie , dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów multimedialnych;
4) organizowanie konferencji, wykładów, obozów, zjazdów i zlotów;
5) organizowanie koncertów, kiermaszów, spotkań autorskich.

§ 37.

1. Organem agendy jest dyrektor powoływany i odwoływany przez organ tworzący agendę.
2. Do kompetencji dyrektora agendy należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością agendy;
2) wyznaczanie głównych kierunków rozwoju agendy;
3) wykonywanie uchwał organu tworzącego agendę;
4) reprezentowanie agendy na zewnątrz, zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu agendy;
5) zarządzanie majątkiem agendy;
6) składanie organowi tworzącemu agendę okresowych sprawozdań z działalności agendy.