I. Zasady ogólne.

§1.

Kodeks Wewnętrzny Kościoła:

1. opisuje działalność Kancelarii Kościoła (KK), Kolegium Kościoła (KP) i Zborów KChWE w RP oraz kościelnych jednostek organizacyjnych.
2. rozwija zagadnienia, wynikające z zapisów zawartych w Statucie i Zasadach Wiary KChWE.
3. reguluje sprawy nie ujęte w Statucie i Zasadach Wiary KCHWE.