I. Zasady ogólne.

§1.

 Kodeks Wewnętrzny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Rzeczypospolitej Polskiej (KChWE w RP):

1/ reguluje działalność Kancelarii Kościoła (KK), Kolegium Pastorów (KP) i Zborów KChWE w RP oraz kościelnych jednostek organizacyjnych, rozwijając zagadnienia wynikające z zapisów zawartych w Statucie i Zasadach Wiary KChWE.

2/ reguluje sprawy nie ujęte w Statucie i Zasadach Wiary KChWE.