VI. Pastor Zboru

§16.

1. Ordynacja Pastora odbywa się na uroczystym nabożeństwie Zboru.

2. Ordynacji dokonuje się przy udziale Prezbitera Naczelnego lub upoważnionego przez niego Zastępcy Prezbitera Naczelnego albo Prezbitera Pomocniczego.

 §17.

 1. W Zborze mogą zostać powołani: Zastępca Pastora Zboru i Pastor Pomocniczy.

2. Zastępcę Pastora Zboru i Pastora Pomocniczego powołuje i odwołuje Rada Zboru na wniosek Pastora. Do obowiązków Pastora Zboru należy niezwłoczne powiadomienie na piśmie Kancelarii Kościoła o fakcie powołania lub odwołania Zastępcy Pastora, Pastora Pomocniczego.

3. Wprowadzenie na urząd Zastępcy Pastora Zboru i Pastora Pomocniczego dokonuje Pastor Zboru.

4. Kompetencje Zastępcy Pastora i Pastora Pomocniczego określa Pastor Zboru.

5. W przypadku rezygnacji z funkcji Pastora lub niemożności pełnienia obowiązków przez Pastora, Zastępca Pastora za zgodą Kancelarii Kościoła pełni obowiązki Pastora Zboru do czasu powołania Pastora Zboru lub zaprzestania przyczyny niemożności pełnienia obowiązków przez Pastora.

6. Pastor przechodzący w stan spoczynku może używać tytułu „Pastor Senior”.