Komisja kontrolująca

§ 23.

1. Do kontroli i nadzoru w sprawach finansowo-gospodarczych Kościoła jako całości i kościelnych jednostek organizacyjnych, tworzonych przez Kancelarię Kościoła, Kolegium Pastorów powołuje i odwołuje komisję kontrolującą spoza członków Kancelarii Kościoła w liczbie trzech osób, które wybierają spośród siebie  przewodniczącego.
2. Wygaśnięcie mandatu członka komisji kontrolującej następuje na skutek:
1) upływu kadencji, jednak nie wcześniej niż w dniu wyboru przez Kolegium Pastorów członków komisji kontrolującej na następną kadencję;
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
3) odwołania przez Kolegium Pastorów;
4) utraty członkostwa w Kościele za zgodą Kolegium Pastorów;
5) śmierci.
3. Odwołanie członka komisji kontrolującej w trakcie kadencji, może nastąpić w przypadku, gdy członek komisji kontrolującej:
1) zaprzestanie pełnić funkcję;
2) prowadzi życie niezgodne z zasadami etyki ewangelicznej;
3) podjął działania godzące w dobre imię Kościoła i pełnionej funkcji;
4) dopuścił się nadużyć finansowych;
5) uporczywie nie przestrzega niniejszego statutu.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka komisji kontrolującej przed upływem kadencji, Kolegium Pastorów powinno niezwłocznie podjąć odpowiednie działania statutowe w celu dokonania zmian w składzie komisji kontrolującej.
5. Posiedzenia komisji kontrolującej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji kontrolującej z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz w roku, powiadamiając członków komisji kontrolującej o dacie, godzinie, miejscu i porządku obrad w każdy, skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia, o ile statut nie stanowi inaczej.
6. Do kompetencji komisji kontrolującej należy:
1) kontrola finansowo-gospodarcza podmiotów, o których mowa w ust. 1;
2) występowanie do Kolegium Pastorów z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Kancelarii Kościoła;
3) składanie na Kolegium Pastorów sprawozdania ze swojej działalności.
7. Komisja kontrolująca podejmuje czynności również na zlecenie Kancelarii Kościoła lub Kolegium Pastorów, po czym przedstawia swoje spostrzeżenia oraz wnioski organom zlecającym.
8. Uchwały komisji kontrolującej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.