Pastor

§ 33.

1. Pastorem Zboru może zostać pełnoletni mężczyzna, który:
1) posiada powołanie do tej służby;
2) odpowiada kwalifikacjom Pisma Świętego;
3) wyraża wolę sprawowania tej funkcji;
4) ma minimum trzyletni staż wiary;
5) jest członkiem Kościoła należącym do tego Zboru.
2. Pastora Zboru powołuje i odwołuje Kancelaria Kościoła, powołanie następuje na czas nieokreślony.

§ 34.

1. Do kompetencji Pastora Zboru należy:
1) przewodzenie Zborowi;
2) piecza nad działalnością i rozwojem Zboru;
3) organizowanie i prowadzenie nabożeństw i innych form kultu;
4) reprezentowanie Zboru na zewnątrz;
5) przewodniczenie posiedzeniom Rady Zboru i Zebraniom Członków Zboru, o ile statut nie stanowi inaczej;
6) składanie oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zboru i za Radę Zboru, zgodnie z  § 32 ust. 1 pkt 14 statutu;
7) wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Zboru.
2. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Pastora, zastępuje go osoba upoważniona przez niego, a w razie braku takiego upoważnienia, osoba upoważniona przez Radę Zboru.
3. Ustąpienie Pastora Zboru jest możliwe jedynie w przypadku pisemnej rezygnacji,  odwołania przez Kancelarię Kościoła, z zastrzeżeniem § 20 ust.1 pkt 7 statutu, śmierci lub utraty członkostwa w Kościele za zgodą Kancelarii Kościoła.