VII. Źródła finansowania

§ 43.

1. Środki na realizację działania Kościoła pochodzą z:
1) ofiar pieniężnych i w naturze oraz składek;
2) spadków, zapisów, darowizn krajowych i zagranicznych;
3) dochodów z imprez i zbiórek publicznych;
4) subwencji, dotacji oraz ofiar pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, wyznaniowych i osób prywatnych;
5) odpłatności za usługi świadczone przez jednostki organizacyjne Kościoła;
6) działalności gospodarczej;
7) własnego majątku;
8) inne źródła zgodne z prawem.
2. Kościół może tworzyć fundusze celowe.
3. Przychody Kościoła jako całości, Zborów i kościelnych jednostek organizacyjnych przeznacza się w szczególności na działalność statutową, inwestycje, pomoc członkom Kościoła oraz innym Kościołom lub organizacjom.

§ 44.

1. Kościół jako całość jest reprezentowany na zewnątrz przez Prezbitera Naczelnego bądź inną osobę przez niego upoważnioną, a w razie braku takiego upoważnienia, zastępcę Prezbitera Naczelnego upoważnionego przez Kancelarię Kościoła.
2. Do nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Kościoła jako całości uprawniony jest Prezbiter Naczelny lub członek Kancelarii Kościoła upoważniony przez Kancelarię Kościoła.