VII. Rada Zboru

§18.

1. Do kompetencji Rady Zboru, w następstwie realizacji uprawnień wynikających z §31, §32 Statutu Kościoła, należy m.in. podejmowanie decyzji w sprawach dyscyplinarnych osób należących do Zboru poprzez:

1) napomnienie na zasadach zgodnie ze Słowem Bożym;

2) zawieszenie w prawach członka na okres od trzech miesięcy do jednego roku;

3) wykluczenie ze Zboru.

§19.

W przypadku osób opuszczających inny Zbór lub gdy są z niego wykluczone: Rada Zboru, do którego chcą się przyłączyć takie osoby:

1. Nie może ich przyjąć w poczet swoich członków bez pozytywnej opinii Rady poprzedniego         Zboru.

2. W przypadku braku pozytywnej opinii tejże Rady, osoba może się odwołać do Kancelarii Kościoła o rozstrzygnięcie sprawy.