Zebranie członków Zboru

§ 29.

1. Zebranie członków Zboru zwołuje Pastor z własnej inicjatywy lub na wniosek 3/4 członków Rady Zboru przez publiczne ogłoszenie na co najmniej 14 dni przed jego terminem z podaniem porządku obrad.
2. Nadzwyczajne zebranie członków Zboru może być w wyjątkowych przypadkach zwołane przez Kancelarię Kościoła na mocy uchwały Kolegium Pastorów w trybie określonym w ust. 1, jeżeli wymaga tego dobro Zboru czy Kościoła.
3. Zebraniu członków Zboru przewodniczy osoba, która je zwołała zgodnie ze statutem.
4. W zebraniu członków Zboru biorą udział posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletni członkowie Kościoła skupieni w Zborze.
5. Na zebranie członków Zboru mogą być zaproszone przez Pastora Zboru lub prowadzącego Zebranie inne osoby – bez prawa głosowania.

§ 30.

1. Zakres uprawnień zebrania członków Zboru obejmuje:
1) wyrażanie zgody dla Rady Zboru w sprawach majątkowych dotyczących Zboru w zakresie:
a) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na majątku Zboru;
b) nabycia i zbycia nieruchomości (wieczystego użytkowania) lub udziału w nieruchomości (wieczystym użytkowaniu) z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt 5 lit. c statutu, to jest z zachowaniem prawa pierwokupu przysługującego Kościołowi;
c) zaciągania kredytu, pożyczek, udzielania poręczeń, wystawiania weksli.
2) decydowanie o budowie obiektów sakralnych i zborowych;
3) występowanie do Kancelarii Kościołą o zgodę na zniesienie Zboru, z zastrzeżeniem postanowienia § 28 statutu;
4) decydowanie o majątku Zboru w razie zniesienia lub przekształcenia Zboru, z zastrzeżeniem postanowienia § 28 ust. 2 statutu;
5) inne, przewidziane w statucie.
2. Zebranie członków Zboru podejmuje decyzje w formie uchwał zwyczajną większością głosów, przy obecności 2/3 członków Zboru w głosowaniu jawnym, o ile statut nie stanowi inaczej.
3. W przypadku braku wymaganej liczby członków Zboru, następne zebranie odbywa się po upływie 14 dni, przy czym uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów i są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.