IV. Duchowni Kościoła

§ 12.

1. Duchownymi Kościoła są: apostołowie (misjonarze), prorocy, ewangeliści, pastorzy, nauczyciele (kaznodzieje), prezbiterzy (starsi), diakoni.
2. Duchowni są powoływani i odwoływani przez Kancelarię Kościoła i Radę Zboru, stosownie do postanowień statutu. O powołaniu lub odwołaniu duchownego właściwy organ Kościoła lub Zboru powiadamia Kancelarię Kościoła w terminie 14 dni od daty powołania lub odwołania.
3. Do kompetencji duchownych Kościoła w szczególności należy:
1) nadzorowanie funkcjonowania Kościoła;
2) tworzenie warunków do rozwoju Kościoła i Zborów;
3) duszpasterstwo i nauczanie wiernych;
4) sprawowanie posług religijnych;
5) ewangelizowanie i zwiastowanie Słowa Bożego, zarówno w Kościele jak i poza nim;
6) szkolenie i wspieranie członków Kościoła w realizacji zadań Kościoła i Zborów;
7) podejmowanie działań mających na celu powstawanie nowych Zborów i placówek misyjnych;
8) udział w krajowych i międzynarodowych misjach kościelnych, społecznych, edukacyjnych, medycznych;
9) katecheza dzieci oraz młodzieży;
10) organizowanie i niesienie pomocy;
11) wspieranie innych duchownych w ich służbie.
4. Duchowni Kościoła mogą być utrzymywani ze środków finansowych Kościoła i Zboru.
5. Duchowni Kościoła posiadają uprawnienia i obowiązki osób duchownych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawo do zachowania tajemnicy spowiedzi.
6. Duchowni powoływani są na czas nieokreślony.