Pożegnanie zmarłego nad grobem

Nad Grobem.
,,Błogosławiony nich będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który według wszelkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (1 P. 1:3).
,,Teraz puszczasz swego sługę/służebnicę Panie, według Słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje.
A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego; kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich”.
Łuk. 2:29-30, Hebr. 4:9-10.
Hymn (Pieśń).
Wspomnienie o zmarłym/zmarłej.

Przemówienie pogrzebowe (słowa otuchy i nadziei chrześcijańskiej).
,,Ja jestem zmartwychwstanie i żywot, mówi nasz Pan Jezus Chrystus, kto we mnie wierzy, choćby umarł żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki, albowiem przeszedł ze śmierci do życia” (J 11:25-26).
,,Zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego; i ci, co usłyszą, żyć będą. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd” (J 5: 25, 29).

Bogu składamy dziękczynienie, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Pastor wypowiada słowa, po których trumna opuszczona zostaje do grobu.
Wszechmogącemu Bogu upodobało się odwołać naszego brata/siostrę z tego świata. Jego/jej duch powrócił do Ojca, który go/ją nim obdarzył w akcie stworzenia. Ciało składamy do ziemi w nadziei zmartwychwstania do życia wiecznego przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze skażone ciała tak, aby stały się podobne do Jego chwalebnego ciała.
Stojąc nad otwarta mogiłą pastor mówi:
,,Ja wiem, że odkupiciel mój żyje i jako ostatni nad prochem stanie. Ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go”. Job 19:25, 27.

Modlitwa o rodzinę.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie! Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.
Pastor podnosi rękę nad grobem w geście błogosławieństwa i mówi:
Błogosławię Cię na spoczynek: W imię Boga Wszechmogącego: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pieśń.
Zakończenie: podziękowanie za udział w uroczystości.
Błogosławieństwo kapłańskie.
,,Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże;
Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie;
Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da