Placówki misyjne

§ 41.

1. Placówki misyjne są kościelnymi jednostkami organizacyjnymi bez osobowości prawnej.
2. Placówki misyjne tworzy i znosi Rada Zboru za zgodą Kancelarii Kościoła, jednakże z zastrzeżeniem postanowień § 28 ust. 4 statutu.
3. Przepis § 24 statutu stosuje się odpowiednio.
4. Do zadań placówki misyjnej należy pomoc Zborowi w realizacji jego zadań.
5. Bieżące sprawy związane z działalnością placówki misyjnej prowadzi przełożony placówki misyjnej z upoważnienia Pastora Zboru.