III. Kancelaria Kościoła

§4.

Członkiem Kancelarii może zostać osoba powyżej 30 roku życia i będąca co najmniej 10 lat członkiem Kościoła.

§5.

Wysokość uposażenia etatowych członków Kancelarii określa KP.

 

§6.

Kancelaria Kościoła rozstrzyga sprawy dotyczące członkostwa osób opuszczających jeden Zbór Kościoła lub gdy są z niego wykluczone, a chcą się przyłączyć do innego Zboru KChWE. Kancelaria informuje pisemnie strony o swojej decyzji. Zborowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Kancelarii Kościoła do Kolegium Pastorów. W takim przypadku sprawę ostatecznie rozstrzyga Kolegium Pastorów.

 

§7.

W przypadkach nie uregulowanych w Statucie, Kancelaria Kościoła ma prawo podejmować stosowne działania w celu przywrócenia określonego w Statucie porządku prawnego w Zborach.