III. Członkowie Kościoła

§ 8.

1. Członkiem Kościoła jest każda osoba, która:
1) uznaje Zasady Wiary Kościoła, Kodeks Wewnętrzny Kościoła i Statut Kościoła;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3) przyjęła chrzest wiary;
4) złożyła pisemną deklarację członkostwa;
5) jest członkiem jednego ze Zborów Kościoła.
2. Osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może zostać członkiem Kościoła za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
3. Nabycie i utrata członkostwa w Kościele następuje w drodze uchwały Rady Zboru, o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 9.

1. Członek Kościoła ma prawo:
1) brać udział w życiu Kościoła oraz w realizacji jego celów;
2) korzystać z posług Kościoła;
3) brać udział z prawem głosu w zebraniu członków Zboru;
4) współuczestniczyć w życiu i służbie Zboru.
2. Członek Kościoła ma obowiązek:
1) żyć i postępować zgodnie ze Słowem Bożym, przestrzegając Zasad Wiary Kościoła i postanowień Kodeksu Wewnętrznego Kościoła;
2) swoją postawą i działaniem przyczyniać się do umacniania jedności oraz wzrostu roli i znaczenia Kościoła;
3) dbać o dobre imię Kościoła;
4) wspierać Kościół przez uczestniczenie w jego działaniach i ofiary materialne;
5) przestrzegać uchwał i zaleceń organów Kościoła.

§ 10.

1. Członkostwo w Kościele wygasa na skutek:
1) rezygnacji;
2) wykluczenia;
3) skreślenia;
4) przystąpienia do innego wyznania;
5) śmierci.
2. Rezygnację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, składa się Radzie Zboru.
3. Rada Zboru, stosownie do postanowień statutu, może wykluczyć ze Zboru członka Kościoła jeżeli:
1) prowadzi życie niezgodne z zasadami etyki ewangelicznej;
2) podjął działania godzące w dobre imię Kościoła;
3) szerzy naukę niezgodną z zasadami wiary Kościoła;
4) lekceważy upomnienia duszpasterzy i organów Zboru.
4. Rada Zboru, stosownie do postanowień statutu, może skreślić członka Kościoła z listy członków, jeżeli członek Kościoła przez okres dłuższy niż 6 miesięcy nie uczestniczy w życiu Zboru.

§ 11.

1. Osoba, której członkostwo w Kościele wygasło, nie może rościć sobie żadnych praw do majątku Zboru i Kościoła jako całości oraz kościelnych jednostek organizacyjnych.
2. Członkowie Kościoła nie ponoszą osobistym majątkiem odpowiedzialności finansowej za zobowiązania Zboru i Kościoła oraz kościelnych jednostek organizacyjnych.
3. Członkowie Kościoła mają prawo do ubiegania się o zastępczą służbę wojskową.