V. Zbór

§11.

Powoływanie nowego zboru, w następstwie realizacji 17, pkt 14 i 25 Statutu Kościoła, odbywa się wg niżej przyjętych zasad:
1. Na wniosek osób zainteresowanych KK zwołuje zebranie założycielskie.
2. W zebraniu założycielskim uczestniczy członek Kancelarii Kościoła lub upoważniony przez nią na piśmie Pastor.
3. Protokół zebrania założycielskiego zawiera uchwałę o przystąpieniu do KChWE, propozycję kandydata na Pastora. Protokół podpisują uczestnicy zebrania.
4. Ostateczna decyzja o powołaniu Zboru i Pastora zapada na KP.
5. W przypadku powołania kolejnego Zboru w danej miejscowości KP zasięga opinii Pastora istniejącego Zboru.

§12.

1. Ordynacja Pastora odbywa się na uroczystym nabożeństwie Zboru, nie później niż przed upływem kwartału od chwili powołania przez KP,
2. Ordynacji dokonuje się przy udziale Prezbitera Naczelnego lub upoważnionego przez niego zastępcy Prezbitera Naczelnego.

§13.

1. W Zborze może zostać powołany zastępca Pastora Zboru. Musi on odpowiadać tym samym kwalifikacjom co Pastor.
2. Zastępcę Pastora Zboru powołuje i odwołuje Rada Zboru na wniosek Pastora. Do obowiązków Pastora Zboru należy niezwłoczne powiadomienie na piśmie Kancelarii Kościoła o fakcie powołania lub odwołania zastępcy Pastora.
3. Wprowadzenie na urząd zastępcy Pastora Zboru dokonuje Pastor Zboru.
4. Kompetencje zastępcy Pastora Zboru określa Pastor Zboru.
5. W przypadku rezygnacji z funkcji Pastora lub niemożności pełnienia obowiązków przez Pastora, zastępca Pastora za wiedzą Kancelarii Kościoła pełni obowiązki Pastora Zboru do czasu powołania Pastora Zboru lub zaprzestania przyczyny niemożności pełnienia obowiązków przez Pastora.