Nabożeństwo pogrzebowe w kościele

WPROWADZENIE: Pastor Zboru
W imieniu Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Pan światłością moją zbawieniem moim, kogóż bać się będę?
Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać?
Tak mówi Jezus Chrystus: Ja żyję i wy żyć będziecie. (Ps. 27:1, J 14:19).

,,Tak mówi Pan: Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił; Ja to uczyniłem i Ja będę nosił, i Ja będę dźwigał i ratował. Błogosław duszo moja. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością” (Iz. 46:4, Ps. 103:2-4).

Zgromadzeni w kościele żegnamy brata/siostrę w Chrystusie ……………………
Którego/którą Pan życia i śmierci odwołał do wieczności w ……………………
roku życia.
Chrześcijańska uroczystość pogrzebowa sprawowana jest według rytuału Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.

PIEŚNI (HYMNY).

Modlitwa pastora za rodzinę. Modlitwa zboru – Ps. 90.

Czytanie Pisma Świętego.
,,Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera; bo jeśli żyjemy dla Pana żyjemy; jeśli umieramy dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy czy umieramy Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować” (Rz. 14:7-9).
Posłuchajmy tez słów naszego Pana Jezusa Chrystusa zapisanych w Ewangelii Jana:
,,Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem i wy byli. I dokąd Ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (J 14:1-6).

Zwiastowanie Słowa Bożego (Kazanie).
Modlitwa (Ojcze Nasz)
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię.
Niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem.
Prosimy Ciebie, daj nam dziś, naszego powszedniego chleba.
I przebacz winy tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy.
Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała – na wieki.
Amen.
Pastor żegna zmarłego/zmarłą słowami:
Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej. Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej.
Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, teraz i na wieki.
Amen. (Ps. 121:5, 7-8)
Pastor podnosi rękę nad trumną i mówi:
Bóg Ojciec, który powołał cię do życia, Syn Boży, który cię odkupił i Duch Święty, który cię uświęcił – Pan, który pobłogosławił wejście twoje, niech błogosławi i wyjście twoje.
Amen.
Hymn (pieśń) np. ulubiona zmarłego.
Po odśpiewaniu pieśni pastor wychodzi z kościoła, za nim wynoszona jest trumna.