Kolegium Pastorów

§ 16.

1. Kolegium Pastorów jest kierowniczym organem Kościoła.
2. Kolegium Pastorów tworzą członkowie Kancelarii Kościoła oraz Pastorzy Zborów lub osoba przez nich   delegowana.
3. Na Kolegium Pastorów mogą być zaproszone przez Kancelarię Kościoła lub prowadzącego obrady Kolegium inne osoby – bez prawa głosowania.

§ 17.

Do kompetencji Kolegium Pastorów należy:
1) czuwanie nad stanem Kościoła, głównie poprzez stały nadzór nad działalnością Kościoła, koordynowanie współpracy między Zborami i kościelnymi jednostkami organizacyjnymi, utrzymywanie więzi między Zborami oraz pieczę nad realizacją celów działalności i przestrzegania zasad wiary Kościoła w poszczególnych Zborach i kościelnych jednostkach organizacyjnych;
2) strzeżenie powagi, praw i interesów Kościoła;
3) decydowanie we wszelkich sprawach wniesionych przez członków Kolegium Pastorów, o ile statut nie stanowi inaczej;
4) wybór i odwoływanie członków Kancelarii Kościoła oraz komisji kontrolującej, za wyjątkiem wyboru członków
Kancelarii Kościoła oraz komisji kontrolującej kadencji w okresie 2011-2016, których powołuje Synod;
5) zatwierdzanie zmian w Statucie Kościoła;
6) uchwalanie Kodeksu Wewnętrznego i Zasad Wiary Kościoła;
7) uchwalanie i zmiana regulaminów ogólnokościelnych;
8) dokonywanie dla potrzeb wewnątrzkościelnych wykładni postanowień Statutu, Kodeksu Wewnętrznego i Zasad Wiary;
9) zatwierdzanie sprawozdań Prezbitera Naczelnego poprzez ocenę ich zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
10) podejmowanie decyzji w przypadku dyscyplinarnego odwołania Pastora na wniosek Kancelarii Kościoła;
11) podejmowanie decyzji w sprawie zniesienia zboru, wobec braku zgody Kancelarii Kościoła, stosownie do treści §28 ust.1 Statutu;
12) powoływanie Komisji Synodalnej;
13) powoływanie ogólnokościelnych komisji problemowych;
14) decydowanie o udziale Kościoła w organizacjach między kościelnych i innych;
15) zgłaszanie kandydata lub kandydatów na członków Kancelarii Kościoła i komisji kontrolującej;
16) wydawanie zaleceń, wytycznych i opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności Kościoła, o ile statut nie stanowi inaczej;
17) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Ochrony Danych Osobowych;
18) uchwalanie Regulaminu działania Komisji;
19) inne, przewidziane w statucie lub dotyczące istotnych dla Kościoła spraw, a niezastrzeżone do kompetencji innych organów Kościoła.

§ 18.

1. Posiedzenia Kolegium Pastorów zwołuje i prowadzi Prezbiter Naczelny lub upoważniony przez niego zastępca w miarę potrzeb oraz na wniosek co najmniej połowy członków Kolegium Pastorów, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
2. Jeżeli Prezbiter Naczelny nie zwoła posiedzenia Kolegium Pastorów w terminie i w trybie określonym przez statut, obowiązek ten przechodzi na zastępcę Prezbitera Naczelnego o największym stażu wiary, który też przewodniczy posiedzeniu Kolegium.
3. Wobec niemożności zwołania posiedzenia Kolegium Pastorów w trybie określonym w punktach 1 i 2, wyznacza się posiedzenia Kolegium Pastorów w ostatnią sobotę kwietnia na godz. 10:00 i w ostatnią sobotę października na godz. 10:00 w siedzibie Zboru w Kielcach lub innym uzgodnionym miejscu. Posiedzeniom tak zwołanego Kolegium Pastorów przewodniczy najstarszy wiekiem Pastor.
4. Kolegium Pastorów podejmuje decyzje w formie uchwał. Do ważności uchwał Kolegium Pastorów niezbędna jest obecność 1/2 członków Kolegium Pastorów i bezwzględna większość głosów obecnych i głosujących członków Kolegium Pastorów.