II. Kolegium Pastorów

§2.

1. W obradach Kolegium każdy Zbór Kościoła musi być reprezentowany przez Pastora.

2. W wyjątkowych/losowych wypadkach dopuszcza się, że Zbór może być reprezentowany przez osobę upoważnioną przez Pastora Zboru. Osoba ta winna złożyć u prowadzącego obrady pisemne upoważnienie podpisane przez Pastora Zboru.

3. Pastor Zboru może zwrócić się do Prezbitera Naczelnego lub prowadzącego obrady Kolegium Pastorów o zgodę na uczestnictwo w obradach Kolegium Pastorów drugiej osoby bez prawa głosu.

4. W razie niemożności sprawowania urzędu przez Pastora Zboru, Rada Zboru wyłania ze swego składu osobę upoważnioną do reprezentowania Zboru w obradach Kolegium Pastorów. Osoba uczestnicząca w obradach powinna złożyć pisemne upoważnienie wraz            z uzasadnieniem podpisane przez członków Rady Zboru.

 

§3.

Trzy nieusprawiedliwione nieobecności pod rząd Pastora Zboru na obradach Kolegium Pastorów uprawniają Kancelarię Kościoła do wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz wnioskowania do Kolegium Pastorów o wszczęcie wobec niego postępowania napominającego.