Rada Zboru

§ 31.

1. Rada Zboru na czele z Pastorem zarządza Zborem.
2. Rada Zboru składa się co najmniej z trzech osób: Pastora oraz członków Rady Zboru, których stosownie do potrzeb Zboru powołuje i odwołuje Pastor Zboru na czas nieokreślony spośród członków Kościoła skupionych w Zborze.
3. Ustąpienie członka Rady Zboru jest możliwe jedynie w przypadku pisemnej rezygnacji,  odwołania, śmierci lub utraty członkostwa w Kościele za zgodą Pastora Zboru.
4. Rada Zboru ma prawo wnioskować do Kolegium Pastorów o powołanie i odwołanie Pastora.
5. W przypadku odwołania Pastora jego funkcję pełni osoba upoważniona przez Radę Zboru do czasu powołania nowego Pastora.

§ 32.

1. Do kompetencji Rady Zboru należy:
1) czuwanie nad stanem Zboru głównie poprzez:
a) stały nadzór nad działalnością Zboru i kościelnych jednostek organizacyjnych, tworzonych przez Radę Zboru;
b) koordynowanie współpracy między zborowymi służbami;
c) utrzymywanie właściwych relacji i więzi między członkami Zboru;
d) pieczę nad przestrzeganiem zasad wiary;
2) strzeżenie powagi, praw i interesów Zboru;
3) podejmowanie uchwał związanych z realizacją zadań Zboru i kościelnych jednostek organizacyjnych, tworzonych przez Radę Zboru;
4) realizowanie uchwał Zebrania Członków Zboru;
5) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, stosownie do postanowień statutu;
6) podejmowanie decyzji dyscyplinarnych w stosunku do członków Kościoła należących do Zboru;
7) powoływanie i odwoływanie duchownych Kościoła, przedstawionych przez Pastora spośród członków Kościoła należących do Zboru, stosownie do postanowień statutu;
8) tworzenie, przekształcanie i znoszenie służb zborowych;
9) tworzenie i znoszenie placówek misyjnych, stosownie do postanowień § 41 ust. 2 statutu oraz wnioskowanie do Kancelarii Kościoła o przekształcenie placówek misyjnych w Zbory;
10) tworzenie, przekształcanie i znoszenie kościelnych jednostek  organizacyjnych, stosownie do postanowień statutu. Rada Zboru powiadamia pismem Kancelarię Kościoła w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały w tej sprawie;
11) powoływanie i odwoływanie osób kierujących kościelnymi jednostkami organizacyjnymi tworzonymi przez Radę Zboru, a o których mowa w § 35, § 38 i § 41 statutu;
12) ustalanie zakresu działalności i uprawnień kościelnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 11;
13) podejmowanie uchwał o tworzeniu, przekształcaniu i znoszeniu organizacji, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 12 statutu;
14) zarządzanie majątkiem Zboru. Do ważności czynności określonych w § 30 ust. 1 pkt 1 statutu wymagana jest zgoda Zebrania Członków Zboru;
15) wybór delegatów na Synod spośród kandydatów przedstawionych przez Pastora;
16) rozsądzanie sporów dotyczących spraw wewnątrzkościelnych między członkami Kościoła należącymi do Zboru;
17) inne, przewidziane w statucie.
2. Rada Zboru podejmuje decyzje w formie uchwał zwyczajną większością głosów, przy obecności 2/3 członków Rady w głosowaniu jawnym. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Zboru zwołuje Pastor Zboru lub upoważniona przez niego osoba w miarę potrzeb, jednakże przynajmniej raz na kwartał lub na wniosek 1/2 członków Rady Zboru.
4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Zboru może być w wyjątkowych przypadkach zwołane na mocy uchwały Kancelarii Kościoła, jeśli wymaga tego dobro Zboru czy Kościoła.
5. Posiedzeniu Rady Zboru przewodniczy osoba, która je zwołała zgodnie ze statutem.
6. Na posiedzenie Rady Zboru mogą być zaproszone przez Pastora lub prowadzącego posiedzenie Rady inne osoby – bez prawa głosowania.