V. Osoby prawne, organy i ich kompetencje

§ 13.

1. Osobowość prawną posiadają:
1) Kościół jako całość;
2) Zbory;
3) Kościelne jednostki organizacyjne, jak:
a) Agendy;
b) Seminaria.
2. Organami osób prawnych wymienionych w ust. 1 są:
1) dla Kościoła jako całości – Synod, Kolegium Pastorów, Kancelaria Kościoła, Prezbiter Naczelny, Komisja Kontrolująca;
2) dla Zboru – Zebranie Członków Zboru, Rada Zboru, Pastor;
3) dla Agendy – Dyrektor;
4) dla Seminarium – Rektor.
3. Kościołowi i jego osobom prawnym przysługuje prawo nabywania, posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, nabywania i zbywania innych praw oraz zarządzania swoim majątkiem.
4. Kościelna osoba prawna nie odpowiada za zobowiązania innej kościelnej osoby prawnej.
5. Osoby wybrane do Organów określonych w ust. 2 muszą posiadać członkostwo Kościoła.