IX. Przepisy końcowe

§ 47.

1. W przypadku rozwiązania Kościoła o przeznaczeniu jego majątku pozostałego po zakończeniu likwidacji, z wyłączeniem majątku Zborów i kościelnych jednostek organizacyjnych, tworzonych przez Radę Zboru, decyduje Synod.
2. Majątek, o którym mowa w ust.1 powinien być przekazany innym kościołom lub organizacjom chrześcijańskim albo przeznaczony na cele charytatywne.
3. W przypadku zniesienia kościelnych jednostek organizacyjnych, tworzonych przez Kancelarię Kościoła, o przeznaczeniu i sposobie podziału ich majątku pozostałego po zakończeniu likwidacji decyduje Kancelaria Kościoła.
4. Majątek, o którym mowa w ust.3 powinien być przekazany na rzecz Kościoła jako całości lub innej kościelnej jednostce organizacyjnej.
5. Likwidatorem Kościoła jest ostatni Prezbiter Naczelny, chyba że uchwała o rozwiązaniu Kościoła stanowi inaczej.

§ 48.

1. W przypadku zniesienia Zboru, o przeznaczeniu i sposobie podziału jego majątku pozostałego po zakończeniu likwidacji, decyduje zebranie członków Zboru, a w razie braku stosownej uchwały zebrania członków Zboru, Kancelaria Kościoła.
2. Majatek o którym mowa w ust. 1 powinien być przekazany na rzecz Kościoła jako całości lub innego Zboru.
3. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kościelnych jednostek organizacyjnych, tworzonych przez Radę Zboru.
4. Majatek o którym mowa w ust. 3 powinien być przekazany na rzecz Zboru lub innej kościelnej jednostki organizacyjnej albo na rzecz Kościoła jako całości.
5. Likwidatorem Zboru jest ostatni Pastor Zboru, chyba że uchwała o zniesieniu Zboru stanowi inaczej.

§ 49.

1. Zmiana nazw Zborów i kościelnych jednostek organizacyjnych, mająca na celu dostosowanie ich do przepisów niniejszego statutu, nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od dnia aktualizacji wpisu do Rejestru.
2. W okresie przejściowym, określonym w ust. 1, Zbory i kościelne jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 zachowują nazwy dotychczasowe.

§ 50.

Projekty zmian niniejszego Statutu opracowuje Kancelaria Kościoła, zasięgając w razie potrzeby opinii radców prawnych. Zmiany statutu są zatwierdzane przez Kolegium Pastorów.