IV. Regulamin Kancelarii Kościoła

§8.

Kancelaria Kościoła działa na podstawie Statutu Kościoła i Kodeksu Wewnętrznego Kościoła.

 

§ 9.

1. Posiedzenia Kancelarii Kościoła zwołuje i prowadzi Prezbiter Naczelny lub upoważniony przez niego Zastępca Prezbitera Naczelnego oraz Prezbiter Pomocniczy w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Jeżeli Prezbiter Naczelny nie zwoła posiedzenia Kancelarii Kościoła w terminach określonych w statucie, obowiązek ten przechodzi na najstarszego wiekiem Zastępcę Prezbitera Naczelnego, który przewodniczy jej obradom.

2. Kancelaria Kościoła podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają większością głosów obecnych i głosujących w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem . W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Na posiedzenia Kancelarii Kościoła mogą być zaproszone przez Prezbitera Naczelnego lub prowadzącego posiedzenie Kancelarii inne osoby – bez prawa głosowania.

 

§ 10.

 1. Członkowie Kancelarii Kościoła powinni być zawiadomieni o planowanym posiedzeniu Kancelarii Kościoła z porządkiem obrad co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
 2. W ważnych przypadkach zwołujący posiedzenie Kancelarii Kościoła może ten termin skrócić.
 3. Dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Kancelarii.
 4. Członkowie Kancelarii Kościoła mogą być zawiadomieni o planowanym posiedzeniu Kancelarii w dowolnej formie, w szczególności: pisemnej, telefonicznej, internetowej, faksem.

§ 11.

 1. Dla odbycia posiedzenia Kancelarii Kościoła wymagana jest obecność co najmniej trzech członków Kancelarii, w tym osoby zwołującej posiedzenie Kancelarii. Członkowie Kancelarii mogą uczestniczyć w posiedzeniu Kancelarii za pomocą elektronicznych środków przekazu i głosować nad uchwałami.
 2. Członek Kancelarii powinien zawiadomić osobę zwołującą posiedzenie o przewidywanej nieobecności i stosownie ją usprawiedliwić.

 

§ 12.

 1. Uchwały mogą zapaść tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, a za zgodą wszystkich członków Kancelarii także w innych sprawach.
 2. Uchwały podpisuje osoba, która przewodniczyła obradom i protokolant.

 

§ 13.

 1. Posiedzenia Kancelarii są protokołowane.
 2. Protokół powinien zawierać:

-          datę, miejsce posiedzenia protokółu,

-          nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu, w tym także zaproszonych gości;

-          porządek obrad,

-          podjęte uchwały oraz wyniki głosowania,

3. Protokół może zawierać zaznaczenie zdań odrębnych.

 

4. Protokóły podpisuje osoba, która przewodniczyła obradom i protokolant.

 

§ 14.

 1. Koszty działalności Kancelarii pokrywa się z funduszy Kościoła.
 2. Kancelaria korzysta z własnych pomieszczeń, urządzeń i materiałów, bądź pomieszczeń i urządzeń udostępnionych przez członków Kancelarii lub inne osoby.
 3. Obsługę administracyjno-techniczną Kancelarii zapewnia Prezbiter Naczelny.
 4. Koszty poniesione w związku z działalnością Kancelarii i koszty poniesione przez członków Kancelarii związane z ich stawiennictwem na posiedzeniu powinny być niezwłocznie regulowane.