I. Zasady ogólne

§ 1.

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej Kościołem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób skupionych w autonomicznych Zborach.

§ 2.

Terenem działalności Kościoła jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także innych państw zgodnie z miejscowym prawem.

§ 3.

Siedzibą władz Kościoła jest miasto Kielce.