Wizja

Wizja, to znaczy strategia rozwoju Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce.

Po pierwsze: Przymierze (Zach. 11:7-14). Prorok definiuje przymierze jako przychylność ze wszystkimi Izraelitami, w naszym przypadku oznacza przychylne, przyjazne relacje pomiędzy pastorami KCHWE. Kościół powinien funkcjonować jako przymierze zborów autonomicznych. Autonomia oznacza wzajemny szacunek, szanowanie i wspieranie pracy pozostałych zborów. Zgodnie z myślą apostoła Pawła, mamy dbać o wszystkich ludzi, ale szczególnie
o domowników wiary (Gal. 6:10). Autonomia daje zborom prawo wyboru rodzaju pobożności, zgodnie z powszechnie znaną maksymą: „W sprawach zasadniczych jedność (braterstwo),
w drugorzędnych wolność, we wszystkim miłość”.

Po drugie: Praworządność. Etyka pastorów oparta na Pśmie Świętym. Dobre relacje z innymi Kościołami i władzami świeckimi (1Tym:1-4). Akty Prawne (statut, uchwały) służą Kościołowi
a nie odwrotnie.

Po trzecie: Regiony. Wzrost Kościołowi zapewni oparcie się na silnych, dużych zborach, które w swych regionach powinny inicjować współpracę międzyzborową. Mam tu na myśli organizowanie konferencji, spotkań regionalnych dla naszych pastorów (KCHWE), pomocy materialnej dla pastorów tam gdzie są takie potrzeby. Na wzór Kościoła pierwszych trzech wieków.

Po czwarte: Struktura Kościoła, przywództwo. Pastor stoi na czele zboru, przewodzi mu. Starsi zboru (Rada Zborowa) są po to, aby wspierać pastora, być jego najlepszymi współpracownikami. Otwarcie Kościoła na pozostałe służby jak: apostołowie, prorocy, ewangeliści, nauczyciele, diakoni. Prezbiter Naczelny Kościoła powinien stać na czele swych pastorów, być ich przywódcą, posiadać jasną wizję od Boga (profetyczny charakter powołania).
Biblia jasno pokazuje, że to liderzy dobierali sobie współpracowników, powoływali innych liderów. Odbywało się to w atmosferze modlitwy i postu, przy współpracy z Duchem Świętym. Pan Jezus powiedział: „… są jak owce, które nie mają pasterza” (Mat.9:36-37). Jeżeli mamy zadbać o owce, musimy szczególną troską otoczyć pasterzy ( Dz. 20:28).

Kielce, 08.06.2013 r.
Pastor Andrzej Jeziernicki