Kancelaria Kościoła

§ 19.

1. Kancelaria Kościoła jest wykonawczym organem Kościoła.
2. Kancelaria Kościoła składa się od 5 do 12 członków:
1) Prezbitera Naczelnego;
2) Zastępcy Prezbitera Naczelnego;
3) Prezbiterów Pomocniczych;
których powołuje i odwołuje Kolegium Pastorów.
3. Wygaśnięcie mandatu członka Kancelarii Kościoła następuje na skutek:
1) upływu kadencji, jednak nie wcześniej niż w dniu wyboru przez Kolegium Pastorów członków Kancelarii Kościoła na następną kadencję;
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
3) odwołania przez Kolegium Pastorów;
4) utraty członkostwa w Kościele za zgodą Kolegium Pastorów;
5) śmierci.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Kancelarii Kościoła przed upływem kadencji, Kancelaria Kościoła powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania statutowe w celu dokonania zmian w składzie Kancelarii Kościoła.

§ 20.

1. Zakres uprawnień Kancelarii Kościoła obejmuje:
1) realizację uchwał i zaleceń Kolegium Pastorów;
2) strzeżenie powagi, praw i interesów Kościoła;
3) koordynowanie pracy między Zborami i kościelnymi jednostkami organizacyjnymi tworzonymi przez Kancelarię Kościoła;
4) nadzór nad działalnością kościelnych jednostek organizacyjnych tworzonych przez Kancelarię Kościoła;
5) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Kościoła jako całości, a w szczególności w zakresie:
a) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na majątku Kościoła;
b) nabycia i zbycia nieruchomości (wieczystego użytkowania) lub udziału w nieruchomości (wieczystym użytkowaniu) przez Kościół;
c) prawa pierwokupu zbywanej przez Zbory nieruchomości (wieczystego użytkowania) lub udziału w nieruchomości (wieczystym użytkowaniu), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
d) ofiar pieniężnych i w naturze oraz składek na cele Kościoła.
6) upoważnianie członków Kancelarii Kościoła do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Kościoła w następstwie realizacji § 20 ust.1 pkt 5 statutu;
7) powoływanie i odwoływanie Pastorów Zborów oraz rektorów i dyrektorów kościelnych jednostek organizacyjnych, tworzonych przez Kancelarię Kościoła. W przypadku dyscyplinarnego odwoływania wyżej wymienionych osób wymagana jest zgoda Kolegium Pastorów;
8) przyjmowanie do akceptującej wiadomości decyzji Zborów o powołaniu lub odwołaniu duchownych Kościoła,
jednakże z zastrzeżeniem sobie prawa do ich odwoływania. Przepis ten nie dotyczy powoływania i odwoływania Pastorów Zborów;
9) podejmowanie uchwał o tworzeniu, przekształcaniu i znoszeniu Zborów oraz kościelnych jednostek organizacyjnych, stosownie do postanowień statutu;
10) ustalanie zakresu działalności i uprawnień kościelnych jednostek organizacyjnych, tworzonych przez Kancelarię Kościoła, o których mowa w § 35 i § 38 statutu;
11) podejmowanie uchwał o tworzeniu, przekształcaniu i znoszeniu organizacji, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 13 statutu;
12) zgłaszanie kandydata lub kandydatów na członków Kancelarii Koscioła i komisji kontrolującej;
13) wydawanie zaleceń, wytycznych i opinii we wszystkich sprawach, dotyczących działalności Kościoła, o ile statut nie stanowi inaczej;
14) przygotowywanie projektów uchwał dla Kolegium Pastorów, o ile statut nie stanowi inaczej;
15) inne, przewidziane w statucie.
2. Posiedzenia Kancelarii Kościoła zwołuje i prowadzi Prezbiter Naczelny lub upoważniony przez niego zastępca Prezbitera Naczelnego w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz na cztery miesiące. Jeżeli Prezbiter Naczelny nie zwoła posiedzenia Kancelarii Kościoła w terminach określonych w statucie, obowiązek ten przechodzi na najstarszego wiekiem zastępcę Prezbitera Naczelnego, który przewodniczy jej obradom.
3. Kancelaria Kościoła podejmuje decyzje w formie uchwał. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność 3/5 członków Kancelarii Kościoła i zwykła większość głosów obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Na posiedzenia Kancelarii Kościoła mogą być zaproszone przez Prezbitera Naczelnego lub prowadzącego posiedzenie Kancelarii inne osoby – bez prawa głosowania.