Ocalić od zapomnienia

Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim przystępuje do realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia – Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej”, który został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na 2017 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania krajoznawstwa, turystyki i sportu.

Projekt „Ocalić od zapomnienia–szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej: reformacja i jej kulturowe dziedzictwo na ziemi radzyńskiej” mieści się w zadaniach określonych w uchwale Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 03 stycznia 2017 roku o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji finansowanych z budżetu Powiatu Radzyńskiego tj. wspieranie działań służących propagowaniu dorobku w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w powiecie oraz organizacji sesji popularno-naukowych dotyczących kultury.

Celem projektu jest zachowanie pamięci i śladów obecności reformacji protestanckiej, jaka miała miejsce na ziemi radzyńskiej, poprzez propagowanie wiedzy historycznej z tej dziedziny, popularyzację dziedzictwa i dorobku kulturowego na drodze organizacji serii wykładów dotyczących różnych aspektów reformacji, organizację konferencji popularno-naukowej pt. „Reformacja i jej kulturowe dziedzictwo na ziemi radzyńskiej” z udziałem profesorów z wyższych uczelni państwowych; wystawę starodruków Biblii, religijnej literatury protestanckiej (modlitewniki, śpiewniki, Biblie itp.), koncert religijnych pieśni protestanckich z różnych wieków, wernisaż wystawy Protestanci na Lubelszczyźnie, wydanie okolicznościowego folderu: „Szlakiem dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej.”
Celem naszego zadania jest też przywrócenie pamięci o historii reformacji i jej wkładu w rozwój kultury polskiej w Polsce. Brak wiedzy i nieświadomość istnienia kultury protestanckiej jest przyczyną pojawiania się wielu niewłaściwych opinii oraz uprzedzeń rodzących postawy wrogości wobec osób wyrażających odmienne poglądy na zagadnienia historyczno-religijne.

Przekazana w ramach projektu wiedza umożliwi budowanie mostów porozumienia, dialogu, tolerancji, szacunku wobec osób o różnych tradycjach kościelnych. Realizowany projekt pozwoli stworzyć płaszczyznę i atmosferę do budowania mostów porozumienia, dialogu, tolerancji i szacunku wobec osób mających inne przekonania religijne oraz poglądy na zagadnienia historyczne w okresie zaistnienia reformacji w Polsce.

Projekt jest skierowany do wszystkich grup wiekowych i zawodowych zainteresowanych poznaniem historii naszego regionu w okresie reformacji i jej wpływu na rozwój kultury miasta oraz regionu, młodzieży, środowisk związanych z kulturą i edukacją. Efekty realizacji projektu będą uwidocznione w fotoreportażu z poszczególnych etapów projektu oraz wydanym okolicznościowym folderze.

Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Radzyński