REPRINT BIBLII BRZESKIEJ

Dzięki staraniom Zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim został nabyty reprint Biblii Brzeskiej. Biblia Brzeska jest uznawana za perłę polskiego renesansu i cennym zabytkiem świetności kultury polskiej „złotego wieku”.

Biblia Brzeska to drugi, po katolickiej Biblii Leopolity, wydany drukiem przekład na język polski, jest pierwszym dokonanym w Polsce zbiorowym przekładem Pisma Świętego na język polski. De facto był to jedyny przekład przygotowany przez zespół redakcyjny aż do drugiej połowy XX wieku czyli pojawienia się Biblii Tysiąclecia (1965), Biblii poznańskiej (1973) i Biblii Warszawskiej (1975). Jest też cennym drukiem nie tylko ze względu na walory estetyczne przekładu, znaczenie historyczne, lecz przede wszystkim ze względu na wartości duchowe, które wyraża polszczyzna.
Biblia Brzeska jest jednym z najwspanialszych zabytków kultury polskiej. Wyrosła na kanwie szesnastowiecznych ruchów religijnych jako polsko-kalwiński przekład Pisma Świętego. Jest pierwszym polskim przekładem Biblii dokonanym z języków oryginalnych – hebrajskiego dla Starego Testamentu oraz greckiego dla Nowego Testamentu. Poza swoim ważnym duchowym aspektem dla polskich protestantów, jest też ona wspaniałym przykładem wielkości i różnorodności kultury polskiej „złotego wieku”. Uchodzi za tłumaczenie o nienagannej artystycznej polszczyźnie i dużym stopniu wierności wobec różnorodnych językowo ksiąg oryginału. Jej wartość dla kultury polskiej jest niekwestionowana, a wysoki poziom artyzmu językowego jest poświadczany od czasów jej współczesnych po współczesne badania. Nieliczne egzemplarze Biblii można zobaczyć m. in. w Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Ossolińskich, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, Bibliotece Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Bibliotece Fundacji Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie, Bibliotece Kornickiej, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie, Bibliotece Polskiej w Paryżu, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Podlaskim w Białymstoku (Biblioteka), Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu w Poznaniu oraz w zbiorach kościelnych i prywatnych.

Reprint Biblii Brzeskiej z 1563 r. został wydany ramach niemieckiej serii Biblia Slavica i ukazał się w roku 2001. Honorowy Patronat nad reedycją Biblii Brzeskiej (zwanej także Kalwińską) objął Prezydent RP. Tekst przekładu poprzedzają dwa listy wprowadzające: od prezydenta Polski – Aleksandra Kwaśniewskiego oraz prezydenta Republiki Federalnej Niemiec – Johannesa Raua.
Reprint Biblii Brzeskiej można obejrzeć w Kancelarii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim.

Więcej na temat Biblii Brzeskiej i jej wystawy w Radzyniu Podlaskim:
http://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=620
http://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=621

22