IV. Rada Zboru

§9.

1. Do kompetencji Rady Zboru, w następstwie realizacji 9; 10; 32, ust.1, pkt. 5, 6 Statutu Kościoła, należy m.in. podejmowanie decyzji w sprawach dyscyplinarnych osób należących do Zboru poprzez:
1). napomnienie na zasadach zgodnie ze Słowem Bożym;
2). zawieszenie w prawach członka na okres od trzech miesięcy do jednego roku;
3). wykluczenie ze Zboru.

§10.

W przypadku osób opuszczających inny Zbór lub gdy są z niego wykluczone: Rada Zboru, do którego chcą się przyłączyć takie osoby:
1. Nie może ich przyjąć w poczet swoich członków bez pozytywnej opinii Rady poprzedniego Zboru.
2. W przypadku braku pozytywnej opinii tejże Rady, zwraca się do Kancelarii Kościoła o rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z  §5. Kodeksu Wewnętrznego, o ile statut nie stanowi inaczej.