III. Kolegium Pastorów

§7.

1. W obradach Kolegium każdy Zbór Kościoła musi być reprezentowany przez Pastora.
2. W wyjątkowych/losowych wypadkach dopuszcza się, „że Zbór może być reprezentowany przez osobę upoważnioną przez Pastora Zboru. W takim wypadku Pastor winien zwrócić się do Prezbitera Naczelnego lub prowadzącego obrady Kolegium Pastorów o zgodę na reprezentowanie Zboru w obradach Kolegium Pastorów przez osobę przez niego upoważnioną. Osoba ta winna okazać pisemne upoważnienie, podpisane przez Pastora Zboru.
3. Pastor Zboru może zwrócić się do Prezbitera Naczelnego lub prowadzącego obrady Kolegium Pastorów o zgodę na uczestnictwo w obradach Kolegium Pastorów drugiej osoby bez prawa głosu.
4. W razie niemożności sprawowania urzędu przez Pastora Zboru, Rada Zboru wyłania ze swego składu osobę upoważnioną do reprezentowania Zboru w obradach Kolegium Pastorów. Osoba uczestnicząca w obradach, winna okazać pisemne upoważnienie wraz z uzasadnieniem podpisane przez członków Rady Zboru.

§8.

Trzy nieusprawiedliwione nieobecności pod rząd Pastora Zboru na obradach KP uprawniają KK do wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz wnioskowania do Kolegium Pastorów o wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego.