II. Kancelaria Kościoła

§2.

Członkiem Kancelarii może zostać osoba powyżej 30 roku życia i będąca co najmniej 10 lat członkiem Kościoła.

§3.

Wysokość uposażenia etatowych członków Kancelarii określa KP.

§4.

Porządek obrad KK określa regulamin Kancelarii, przyjęty przez KP.

§5.

Kancelaria rozstrzyga sprawy, dotyczące członkostwa osób opuszczających jeden Zbór Kościoła lub gdy są z niego wykluczone, a chcą się przyłączyć  do innego Zboru Kościoła, w związku z zapisem 10-tym Kodeksu. Kancelaria informuje pisemnie strony o swojej decyzji. Zborowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji KK do Kolegium Pastorów. Wówczas sprawę ostatecznie rozstrzyga KP.

§6.

W przypadkach nie uregulowanych w Statucie, Kancelaria ma prawo podejmować stosowne działania w celu przywrócenia określonego w Statucie porządku prawnego w Zborach.